§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin ustanawia zasady korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy Bodywork Center stosownie do art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 
 2. Sklep internetowy Bodywork Center prowadzony jest pod adresem URL https://www.agarybak.com/ przez Agnieszkę Rybak działającą pod firmą Bodywork Center Agnieszka Rybak pod adresem ul. Stanisława Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971280242, REGON: 932709429, zwaną dalej „Sprzedawcą”.  
 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
 1. za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście pod adresem wskazanym w punkcie poprzedzającym;
 2. telefonicznie, dzwoniąc na nr +48 530 716 044;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres agarybakbodyworkcenter@gmail.com.  
 1. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem URL wskazanym w pkt 2 w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się, pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 
 2. Regulamin udostępniany jest w wersji elektronicznej Klientom także każdorazowo przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.

§ 2

Definicje 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o: 
 1. regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 
 2. konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;   
 4. przedsiębiorcy na prawach konsumenta – oznacza to osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego publicznie na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Sprzedawcy – oznacza to Bodywork Center Agnieszka Rybak z adresem przy ul. Stanisława Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971280242, REGON: 932709429, będącą zarówno sprzedawcą produktów, jak i usługodawcą; 
 6. Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym;      
 7. umowie – oznacza to zarówno umowę sprzedaży produktu, jak i umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;  
 8. sklepie internetowym – oznacza to serwis internetowy Bodywork Center prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL https://www.agarybak.com/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie; 
 9. produktach – oznacza to wszelkie rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Klientem; 
 10. usługach – oznacza to wszelkie usługi będące przedmiotem umowy o świadczenie usług zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą; 
 11. zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług, w którym akceptuje on ofertę sprzedaży produktu lub świadczenia usługi przez Sprzedawcę oraz jednoznacznie określa rodzaj i ilość produktów lub usług, które mają być przedmiotem umowy ze Sprzedającym; 
 12. zadatku – oznacza to dodatkowe zastrzeżenie do umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawieranej między Sprzedawcą a Klientem, zgodnie z którym podczas zawierania umowy Klient wręcza Sprzedawcy określoną sumę pieniędzy w celu zabezpieczenia interesów finansowych stron przed rozwiązaniem umowy. W razie niewykonania umowy przez Klienta Sprzedawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek, a w razie niewykonania umowy przez Sprzedawcę – Klient może żądać od niego zwrotu wręczonego zadatku. 
 13. systemie teleinformatycznym – oznacza to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.  

§ 3

Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym składanie zamówień, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest zabezpieczone odpowiednimi zabezpieczeniami informatycznymi, w szczególności certyfikatem SSL zapewniającym poufność transmisji danych poprzez ich szyfrowanie. 
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu odpowiednich wymogów technicznych, do których należy w szczególności posiadanie adresu e-mailowego, a także urządzenia z dostępem do Internetu, programem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych (przeglądarką internetową) oraz klawiaturą lub innym urządzeniem umożliwiającym poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. 
 4. Zalecane jest korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek internetowych takich jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari lub innych. 

§ 4

Warunki zawierania umowy 

 1. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem sporządzane są w języku polskim. 
 2. Ceny oferowanych przez sklep produktów i usług są cenami końcowymi brutto, wyrażonymi w złotych polskich i faktycznie uiszczanymi przez Klientów. Odstępstwa od zasady rozliczania w walucie polskiej są wyraźnie zaznaczone. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 
 3. Ceny produktów i usług widniejące na stronie sklepu internetowego, a także opisy usług stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320, z 2021 r. poz. 1509). Uzyskują one charakter wiążący dla stron umowy z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.  
 4. Zamówień w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zakupu produktu lub zamówienia usługi dostępnych na stronie internetowej sklepu.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi spełnić kumulatywnie następujące warunki: 
 1. zapoznania się z niniejszym regulaminem wraz z akceptacją jego postanowień, w tym akceptacją warunków odstąpienia od umowy;
 2. prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia i podania danych kontaktowych wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu.  
 1. Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury do paragonu, zobowiązany jest do podania numeru NIP przed zakończeniem procesu złożenia zamówienia i wydrukiem paragonu. W przypadku niepodania NIP w trakcie składania zamówienia lub podania go już po złożeniu zamówienia i wystawieniu paragonu nie będzie możliwe wystawienie faktury.
 2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy, a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza Klientowi jego odbiór, udostępnia dane niezbędne do dokonania płatności oraz informuje, iż zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mailowej na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. 
 5. W wiadomości e-mailowej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Sprzedawca informuje Klienta o prawie odstąpienia od umowy oraz załącza stosowny formularz z oświadczeniem o odstąpieniu.  
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia. 
 7. Utrwalenie oraz udostępnienie treści umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu przedmiotowej umowy. 
 8. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.  
 9. Zamówienie realizowane jest terminie uprzednio podanym na stronie internetowej. 
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klienta. 

§ 5 

Sposób i termin płatności

 1. Z chwilą zawarcia umowy Klient obowiązany jest do dokonania płatności Zadatku w wysokości wskazanej na stronie internetowej do danego Zamówienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 3 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pozostała kwota powinna być uiszczona pierwszego dnia realizacji zamówienia.   
 2. Zamiast zapłaty zadatku Klient może w terminie wskazanym w pkt 1 opłacić całość zamówienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 3.   
 3. W Sklepie internetowym akceptowane są następujące sposoby płatności: 
 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
 2. przelew internetowy za pośrednictwem usług płatniczych oferowanych przez dostawców zewnętrznych: 
 • Tpay.com; 
 • DotPay; 
 • PayU; 
 • PayPal;
 • Przelewy24. 
 1. Dane niezbędne do realizacji płatności, w tym numer rachunku bankowego Sprzedawcy, udostępniane są w wiadomości e-mailowej wysyłanej przez Sprzedawcę do Klienta przy potwierdzeniu otrzymania Zamówienia. 
 2. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy Zamówienie jest przekazywane do realizacji, o czym Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości e-mailowej.  
 3. Wpłata zadatku albo całości kwoty za jedną z usług w postaci przeprowadzenia kursu równoznaczna jest z rezerwacją dla Klienta miejsca na danym kursie. 
 4. W razie rezygnacji Klienta z uczestnictwa w kursie kwota zadatku zwracana jest tylko wtedy, kiedy zachowany zostaje termin na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6 pkt 2, tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy. W razie braku jego zachowania, Sprzedawca zatrzymuje zadatek. 

§ 6

Odstąpienie od umowy 

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na warunkach i w sposób określony w §4, ma prawo odstąpić od niej – bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie produktu przez niego samego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy sprzedaży więcej niż jednego produktu termin ów liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 2. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług na warunkach i w sposób określony w §4, ma prawo odstąpić od niej – bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287). 
 4. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 Klient informuje o tym fakcie Sprzedawcę, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na udostępnionym mu przez Sprzedawcę formularzu, o którym mowa w §4 pkt 9. Formularz udostępniany jest także na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie składane jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w §1 pkt 3 lit c. 
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 6. W przypadku złożenia przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, wysyłając stosowną wiadomość e-mailową. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności zostają mu zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.   
 8. Zwrot, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, realizowany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Sprzedawca może, w porozumieniu z Klientem, ustalić inny sposób zwrotu, o ile nie będzie się on wiązał z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów. 

§ 7 

Reklamacje 

 1. Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności produktu lub usługi z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do:
 1. dostarczenia produktu pozbawionego fizycznych oraz prawnych wad; 
 2. rzetelnego świadczenia usługi 

– zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 1. Z uwagi na słuszny interes Klientów oraz obowiązującą w obrocie cywilnoprawnym zasadę dobrych obyczajów, w przypadku zastrzeżeń co do niewadliwości produktu i jakości świadczonej usługi, a także w przypadku innych wątpliwości związanych ze zgodnością dokonanego świadczenia z postanowieniami umowy, Klient posiada uprawnienie do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacja składana jest w dowolnej formie, jednak dla celów dowodowych zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej – na adres wskazany w §1 pkt 3 lit a. 
 3. Termin na złożenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi produktu lub dnia wykonania usługi przez Sprzedawcę. 
 4. Treść reklamacji powinna zawierać: 
 1. informację o niezgodności produktu lub usługi z umową wraz z możliwie ścisłym wskazaniem, na czym ta niezgodność polega, 
 2. określenie pożądanego przez Klienta działania ze strony Sprzedawcy (np. wymiany bądź naprawy produkty, ponownego wykonania usługi zgodnie z warunkami umowy, zwrotu części lub całości kosztów); 
 3. dane kontaktowe Klienta. 
 1. W przypadku reklamacji produktu, powinien być on dołączony do składanego oświadczenia. 
 2. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca informuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mailowy Klienta. 
 3. W razie stwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedawca uwzględnia ją i podejmuje wyrażone w jej treści pożądane przez Klienta działania. 
 4. W razie nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, Klient będący konsumentem może uzgodnić ze Sprzedawcą skorzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Do sposobów takich zalicza się w szczególności: 
 1. koncyliację, 
 2. mediację; 
 3. postępowanie przed właściwym miejscowo Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim; 
 4. skorzystanie z Europejskiej Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR). 
 5. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 8 

Zasady publikowania opinii

 1. Klient ma prawo do zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu opinii o otrzymanym produkcie lub usłudze. 
 2. Opinią Klienta jest wypowiedź umieszczona przez niego na stronie internetowej Sklepu wyrażająca jego subiektywną ocenę otrzymanego produktu lub usługi, z której skorzystał.  
 3. Aby opinia mogła zostać opublikowana na stronie internetowej Sklepu, powinna być ona napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny. 
 4. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Klientów. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechnienia. Zamieszczone treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem zapewniającym w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 
 5. W celu opublikowania opinii Klient powinien podać następujące dane: 
 1. imię i nazwisko Klienta; 
 2. aktywny adres e-mail;
 3. treść opinii, 

a następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie opinii. Wskazane powyżej dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji wiarygodności wypowiedzi. 

 1. Przesyłając opinię, Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, w tym praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez niego treści na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Opinia nadesłana przez Klienta zostaje opublikowana po weryfikacji jej treści przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o umieszczeniu danej wypowiedzi na stronie internetowej Sklepu lub jej odrzuceniu. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii w szczególności, gdy: 
 1. narusza ona obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc, obraża uczucia religijne lub dobre obyczaje;
 2. narusza ona prawa własności intelektualnej lub tajemnicę przedsiębiorstwa;
 3. zawiera dane osobowe osób trzecich; 
 4. jest kopią całości lub części treści opinii wydanej przez tego samego lub innych Klientów, producenta opiniowanego produktu lub zawiera fragmenty treści z innych źródeł; 
 5. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Sprzedawca, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen;
 6. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;
 7. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu lub usługi; 
 8. nie ma wartości merytorycznej;
 9. zawiera treści o charakterze spamu;
 10. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu;
 11. napisana jest niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki (np. nie zawiera polskich znaków, jeśli w danym słowie powinny być one zastosowane);
 12. w całości pisana jest wersalikami lub wielkimi literami.
 1. Treści opinii Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub organom wymiaru sprawiedliwości. 
 2. Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz dystrybucję wszelkich zamieszczonych przez niego na stronie internetowej Sklepu opinii.
 3. W ramach udzielonej licencji Sprzedawca otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i re-publikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

W ramach udzielonej licencji Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Sprzedawcy. Jednocześnie Klient udzielając licencji, zapewnia Sprzedawcę, że opinia jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Klienta i nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem zamieszczającym opinię pod pozostawionym adresem e-mailowym. 
 2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń zapisów niniejszego regulaminu przez udostępnienie opinii już po jej publikacji na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca ma prawo do niezwłocznego usunięcia opinii ze strony. 
 3. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klienta o fakcie oraz powodach braku przyjęcia opinii do publikacji lub usunięcia jej ze strony już po opublikowaniu. 

§ 9 

Dane osobowe 

 1. Wszelkie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych Bodywork Center. 

§ 10 

Polityka prywatności

 1. Wszelkie regulacje w zakresie obowiązującej na stronie internetowej Sklepu polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności Bodywork Center. 

§ 11 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
 2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni liczonych od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. 
 3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, o ile zostały spełnione warunki wynikające z art. 384 i 3841 Kodeksu cywilnego, tj. o ile Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.  
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publicznego udostępnienia na stronie internetowej Sklepu.