1. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych (dalej jako „Polityka”) opisuje zasady
  przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych
  przez Agnieszkę Rybak, działającą pod firmą Bodywork Center Agnieszka Rybak, z
  siedzibą przy ul. Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław, wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971280242, REGON:
  932709429 (dalej jako „Bodywork Center”), prowadzącą serwis internetowy pod
  adresem URL https://www.agarybak.com (dalej jako „Serwis”).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
  jako „RODO”). W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką przepisy RODO
  stosuje się odpowiednio.
 3. Administratorem danych osobowych (dalej jako „Administrator”) jest Agnieszka
  Rybak działająca pod firmą Bodywork Center Agnieszka Rybak.
 4. Administrator nie wyznacza Inspektora Danych Osobowych.
 5. Wszelkie pytania i oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych można
  kierować drogą mailową na adres: agarybakbodyworkcenter@gmail.com 
 6. Bodywork Center przetwarza dane osobowe Klientów rozumianych jako osoby
  fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
  którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które korzystają lub
  zamierzają skorzystać z usług oferowanych przez Bodywork Center.
 7. Bodywork Center przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Klientów:
  a) imię i nazwisko;
  b) nazwa, którą Klient posługuje się jako użytkownik Serwisu;
  c) numer kontaktowy;
  d) adres e-mail;
  e) adres IP;
  f) treść wiadomości kontaktowej.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane są dla celów:
  a) prawidłowej realizacji zawieranych umów między Bodywork Center a
  Klientami;
  b) zarządzania Serwisem;
  c) prowadzenia newslettera;
  d) obsługi zapytań kierowanych za pomocą udostępnianego w Serwisie
  formularza kontaktowego;
  e) prezentacji oferty Bodywork Center lub informacji związanych z Bodywork
  Center;
  f) zamieszczania w Serwisie opinii Klientów;

g) dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Klientów;
h) badania zagregowanego ruchu Klientów jako użytkowników Serwisu oraz w
celach statystycznych;
i) celów związanych z reklamą Bodywork Center.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej,wyrażonej
  przez Klienta zgody na ich przetwarzanie, a także w oparciu o inne podstawy
  wymienione w art. 6 ust. 1 RODO, w tym w sytuacji, kiedy jest ono niezbędne dla
  wykonania umowy pomiędzy Bodywork Center a Klientem.
 2. Wszelkie dane osobowe przekazywane Bodywork Center przez Klientów podlegają
  szczególnej ochronie.
 3. Bodywork Center zapewnia ochronę danych osobowych w szczególności poprzez:
  a) przechowywanie danych na serwerach znajdujących się w osobnych,
  posiadających dodatkowe zabezpieczenia pomieszczeniach w siedzibie Bodywork
  Center;
  b) szyfrowanie danych na poziomie transmisji przy użyciu certyfikatu SSL;
  c) okresową zmianę haseł administracyjnych;
  d) regularne wykonywanie kopii zapasowych przetwarzanych danych;
  e) regularną aktualizację oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania
  danych osobowych, w szczególności regularną aktualizację komponentów
  programistycznych;
  f) stosowanie profesjonalnego programu antywirusowego.
 4. Klient posiada w szczególności prawo do:
  a) informacji o celach, środkach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które
  go dotyczą,
  b) dostępu do danych osobowych;
  c) sprostowania danych osobowych;
  d) usunięcia danych osobowych;
  e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie
  stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Administratora:
  agarybakbodyworkcenter@gmail.com;
  g) przeniesienia danych osobowych;
  h) informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych;
  i) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. W razie naruszenia przez Bodywork Center przepisów dotyczących ochrony danych
  osobowych Klientowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane stronom trzecim i
  przetwarzane przez nie zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.
  W szczególności mogą być one przekazywane, jeśli:
  a) jest to niezbędne dla wykonania umowy, której stronami są Użytkownik oraz
  Bodywork Center Agnieszka Rybak, lub jest to niezbędne do podjęcia działań
  na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;

b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do organizacji
  międzynarodowych ani państw trzecich.
 2. Dane osobowe przechowywane są do czasu cofnięcia przez osoby, której dane
  dotyczą, zgody na ich  przetwarzanie.
 3. Bodywork Center zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody
  przez Klienta, którego one dotyczą, tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w zakresie, w jakim obowiązek retencji
  danych wynika z przepisów prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego. 
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
  wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.